TÜRK VERGİ SİSTEMİ FİNAL?

TÜRK VERGİ SİSTEMİ FİNAL?

kısa notlar, Çevre Sorunları+türk vergi+toplumsal yapı+maliye ders notları...

09 Ocak 2018 - 21:26

İRAT : Sermayenin başkasına kullandırılması.
SAFİ TUTAR: Kazanç ve iratların elde edilmesi için yapılan masraflar, yıpranma (amortismanlar) ve zararlar düşüldükten sonraki kalan kısım.
RESKONT UYGULAMA : Alacakların henüz tahsil edilmeden vergiye tabi tutulmasına karşı bu etkiyi hafifletmeyi amaçlayan uygulamadır.
MUTASARRIF: Bir mal veya hak üzerinden fiilen kullanma yetkisi olan kişi
ZİLYETLİK : Taşınır veya taşınmaz mal üzerindeki fili hakimiyet.
İHTİRABERATI : Teknik bir buluşun (icadın) resmen teyit edilmesi belgelenmesi.
GAYRİMENKUL KİRALARI STOPAJ ORAN: %20
GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI: Beyanname izleyen yılın mart ayında verilir.Vergi ise 2 taksit mart ve temmuz
REPO : genellikle bankaların önceden belirlenen fiyat üzerinden işlem yapması.
ENDEKSLEME : Elde edilen kazançların enflasyon etkisinin giderilmesine çalışır.
NOMİNAL İKTİSAP MODELİ: para,çek,senet, hisse senedi tahvil pul vb. menkul kıymetler üzerinde yazılı olan değer
TARH: Matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanan miktar.
YERSELLİK : Devletin coğrafi sınırlar içinde yaşayan herkesten vergi alması
VERGİNİN TARH YAPMA YETKİSİ: Mükellefin ikametgah bulunduğu yer.
VERGİ STOPAJYOLU İLE ALINAN ÜCRETTE: Beyan Mecburi
KURUMLAR VERGİSİ: 1949
YATIRIM FONLARI: sermaye şirketleri.
KOOPERATİF: Tüzel kişiliğe haiz ;ortakların belirli ekonomik menfaatlerini ve meslek geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla
İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLÜ: Sermayenin tamamı devlete ait iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan teşebbüse denir.
DERNEK: en az 7 gerçek kişi veya tüzel kişinin bilgi ve çalışmalarını kazanç ve paylaşma dışında belirli bir ortak amacı gerçekleştirmek amaçlıdır.
KURUMLAR VERGİSİ: Mükellefi için geçici vergi oranı : %20; Geçici 4 taksitle ödenir
KURUM VERGİSİNDE TARH: Beyana göre yapılır. 25 nisana kadar verilmelidir. Kurumlar vergisi oranı : %20
VERGİ TEVKİFATLARI: muhtasar beyannamesi ile ertesi ayın 23. Akşamına kadar verilir. Ayın 26. Akşamına kadar vergisi ödenir.
İKTİSADİ MUAMELE VERGİSİ: Üretim, satış, tüketim, ithalat gibi olaylar üzerinden alınır
ANTREPO:Gümrük vergisine konu alan ve henüz vergi ödemeyen malların konuldukları yerlerdir.
KONŞİMENDO (Taşıma Senedi) Gemiye yüklenen mala ilişkin ticari işlemle ilgili hertürlü bilgilerin yazılı olduğu kıymetli evraktır.
ORDİNE : Konşimentoda yazılı malların kısım kısım çekilebilmesi temin etmek üzerine hazırlanan emir veya talimat.
MTV TÜRÜ: Spesifik vergi.
EMLAK VERGİSİ (konut):mesken Binde 1; Bina Binde 2 (Büyük şehirlerde); mesken Binde 2; Bina Binde 4
EMLAK VERGİSİ (arsa):Arazi binde 1; Arsa: binde 3 (Büyük şehirlerde) Arazi binde 2; Arsa binde 6
KDV MATRAHINA DAHİL EDİLENLER: Taşıma giderleri, sigorta giderleri, vade farkı, Komisyon giderleri (iskontolar dahildir)
KDV nin kanuni mükellefi : Malı satan
Kdv vergi beyanı : izleyen ayın 24. Günü akşamına kadar.
GÜMRÜK VERGİSİ:Harcamalar üzerinden alınan vergi 
HARÇLARDA ESAS MATRAH : Hem nispi hemde maktu
Damga vergisinin konusunu hukuki işlemler oluşturur.
Kamu iktisadi teşebbüslerine ait taşıtlar motorlu taşıtlar vergisinde muaf değildir.
EMLAK VERGİSİ TAKSİT AYLARI: Mayıs ve kasım
TRAFİK CEZALARI:Serbest meslek sahibin kazancı belirlenirken düşülen giderlerden olmayan 
EMSAL KİRA BEDELİ: Beyan edilen gayrimenkul sermaye iradı yasaya göre bedelden az olamaz.
MÜNFERİT BEYANNAME, kazancın elde edildiği tarihten itibaren : 15 gün içinde vergi dairesine verilmek zorundadır.
Beyanneme vermeyen mükelleflere kendi yasasında ek süre hakkı tanımıştır.
Bilançoda işletmenin kayıtlı işletmesi pasif tarafa yazılır.
Kurumlar vergisi mükellefi olan Yatırım Fonları inançlı mülkiyet esası üzerine kurulmuştur.
Sendikaların hukuki statüsü : Dernek
DAMGA VERGİSİ BEYANNAME TARİHİ: Her ayın 23 ü
Damga vergisi iktisadi muamele vergisi değildir.
ÖTV: Alkol,petrol,Elektronik,Makyaj
Banka ve sigorta muameleleri vergisi : Gider vergileri kanunu ile düzenlenmiştir.
Motorlu taşıtlar vergisi, vergi dairesi tarafından kendiliğinden tahakkuk ettirilir.
Zirai kazanç elde edilmesinde esas tahakkuk ilkesine bağlanmıştır.
Veraset intikal vergisi servetin intikali nedeniyle alınmaktadır
Tahsil esası geçerli olan gelirler unsurları;
Üçret
Gayrimenkul ve menkul sermaye iradı
Serbest meslek kazancı
Diğer kazanç ve iratla
TAM MÜKELLEF:Türkiyeye yerleşmiş; Hem tr de hem başka ülkelerdeki gelirleri vergilendirilir
DAR MÜKELLEF: Tr ye yerleşmeyen;Sadece tr deki gelirler vergilendirilir
TEK AŞAMALI VERGİ:Malların üretim, toptan satış veya perakende satış aşamalarından yalnız birinin vergilendirilmesi
Damga vergisi muhtasar beyannamesinin en son verilme tarihidir: Her ayın 23'ü
YATIRIM ORTAKLIĞI:Sermaye piyasası araçları, gayrimenkul, altın ve diğer kıymetli madenler portföylerini işletmek amacıyla kurulan anonim ortaklıklar
Şans oyunları vergisi oranlarını artırıp azaltma yetkisi : BAKANLAR KURULU
Eğitim ve öğretim işletmelerinde kazanç istisnasından yararlanan kurumlara 5 hesap dönemi istisna sağlanır
İŞ ORTAKLIĞI:Kurumların, belli bir işin birlikte yapılmasını müştereken taahhüt etmek ve kazancı paylaşmak 
amacıyla kurdukları ortaklıklar
YAYILI MUAMELE VERGİSİ:Verginin, üretim ve pazarlamanın her aşamasında alınması 
ÜCRETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ ;
Ücretlerin vergilendirilmesinde temel yöntem stopaj usulü ile verginin alınmasıdır.
Diğer ücretler” adı verilen bir grup ücretlinin vergisi vergi karnesi üzerinden alınmaktadır.
Ücret gelirleri üzerinden gelir vergisi tarifesine göre stopaj yapılır.
Ücret gelirlerinin çok önemli kısmının vergisi kaynakta kesilmektedir.
ÖTV listelerine uygulanan oranlarda değişiklik yapma yetkisi : BAKANLAR KURULU
KDV’ye tabi işlemler;
Her türlü mal ve hizmet ithalatı
Posta, telefon, telgraf, teleks ve benzeri hizmetler
Spor toto oynanması, piyango tertiplenmesi
Profesyonel sanatçıların yer aldığı konserler
Boru hatları ile ham petrol, gaz ve benzerî ürünlerin taşınması
Gümrük vergisi iktisadi gerekçelerle teminata bağlanmak şartıyla, Maliye Bakanlığının yetkisiyle en fazla 6 ay ertelenebilir
Emlak vergisi 1986 dan itibaren belediyelere bırakılmıştır
Motorlu taşıtlar vergisinin mükellefi : Motorlu taşıtı kendi adına tescil eden kişi
Damga vergisinde esas alınan matrah : Hem maktu hem nispi
Emlak Vergisi Kanunu1970 de kabul edildi
KDV: Harcamalar üzerinden alınan vergidir.Yasal oranı %10dur
KDV beyannamesi İzleyen ayın 24.günü akşamına kadar verilebilir.
KDV MATRAHINA DAİL EDİLENLER:Taşıma Gider; Sigorta Gider; Vade Farkı, komisyon giderleri (komisyon dahil)
KDV’ nin mükellefi : Malı satan, fiili mükellefi Tüketici
HUKUKİ MUAMELE VERGİLERİ:Tek ya da çok taraflı hukuki işlemlerden, bazı idari işlem ve tasarruflardan alınan vergiler 
MÜNFERİT BEYANNAME:kazancın elde edildiği tarihten itibaren 15 GÜN içinde ilgili vergi dairesine verilmek zorundadır
Harçlarda esas alınan matrah ölçüsü : Hem maktu hem nispi
Maktu olarak belirlenen harç miktarları her yıl : Yeniden değerleme oranında arttırılır
Kurumlar vergisi mükellefin veya vergi sorumlusunun BEYANI üzerine tarh olunur
Kurumlar vergisi mükellefleri : BİLANÇO USÜLÜNE GÖRE VERGİLENDİRİLİR
Şans oyunları vergisinin oranı spor müsabakalarında % 5
Kurumlar vergisinin varlık nedenleri
Kurumların gelir elde etmesi
Gerçek kişiler gibi kamu hizmetinden yararlanması
Kurumların ödeme gücü
Gerçek kişiler dışında ayrı bir tüzel kişiliğinin olması
VERASET İNTİKAL:Zamanında beyanname verilmemesi durumunda kendi yasasıyla mükellefe ek süre hakkı tanınan vergidir. Tek oranlı değildir
DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ:Uluslararası ticareti denetlemek ve serbestleştirmek amacıyla kurulmuş uluslararası örgüt 
ÖZEL BEYANNAME:Dar mükellef kurumların hisse senedi satışı, gayrimenkul satışı gibi diğer kazanç ve iratlarını beyan etmekte kullandıkları beyanname 
ÜCRETLERİNVERGİLENDİRİLMESİ
Ücretlerin vergilendirilmesinde temel yöntem stopaj usulü ile verginin alınmasıdır.
”Diğer ücretler” adı verilen bir grup ücretlinin vergisi vergi karnesi üzerinden alınmaktadır.
Ücret gelirleri üzerinden gelir vergisi tarifesine göre stopaj yapılır.
Ücret gelirlerinin çok önemli kısmının vergisi kaynakta kesilmektedir.
SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER;
Motorlu taşıtlar vergisi: Harcama vergisi değildir. Traktör bu vergiden muaftır.
Emlak vergisi: Belediyeler tahsil eder.
Veraset ve intikal vergisi
KDV Kanunu’nun uygulanmasına 1 Ocak 1985 tarihte başlanmıştır
KATMA DEĞER:Alınan mallara ödenen bedelle bu malın satış fiyatı arasındaki fark 
YILLIK BEYANNAME:Türkiye’de ticari ve zirai kazanç elde eden dar mükellef 
TASFİYE BEYANNAMESİ:Vergilendirme için her tasfiye dönemi sonunda 
Şans oyunları vergisi : Ertesi ayın 20.günü akşamına kadar
HARCAMA VERGİSİ:Para veya parayla ifade edilebilecek ekonomik kıymetlerin harcanması, elden çıkarılması esnasında alınan vergiler 
HARCAMALAR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİ:
KDV
Gümrük vergisi
Özel Tüketim vergisi
Banka ve sigorta muamele vergisi
Şans oyunları
Harçlar
Değerli kağıtlar
Damga
Veraset ve intikal vergisinin tarife yapısı : ARTAN ORANLIDIR
Karşılıksız intikallerin veraset ve intikal vergisi beyannamesi, malların hukuken iktisap tarihinden itibaren 1 ay içinde verilmelidir
TESLİM : Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya ve onun adına hareket edenlere devredilmesi
EMİSYON PRİMİ : Anonim şirketlerin çıkarttıkları hisse senetlerinin nominal değerlerinin üstünde bir bedelle satabilirler. Bu durumda hisse senetlerinim nominal değerleri ile ihraç değerleri arasındaki olumlu fark
MÜESSESE : Sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait olup ona bağlı işletme ve işletmeler topluluğu
Bir borcun örtülü sermaye sayılması için Özsermayenin 3 katını aşması gerekmektedir
Eğitim ve öğretim işletmelerinde kazanç istisnası:Okul Öncesi eğitim, ilköğretim, özel öğretim ve orta öğretim özel okulları ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara veya kamu yararına çalışan derneklere bağlı rehabilitasyon merkezlerinin kurumlar vergisinden istisna olması 
HUKUKİ MUAMELER VERGİLERİ:Tek ya da çok taraflı hukuki işlemlerden, bazı idari işlem ve tasarruflardan alınan vergilerdir.Banka ve sigorta muamele vergisi, Damga vergisi, Harç
İHRACAT İSTİSNASI:İhracatı teşvik etmek amacıyla, dar mükellef kurumların Türkiye’den aldıkları malları yurt dışına satması sonucu elde ettikleri gelirlerin kurumlar vergisinden muaf olması
STOPAJ YOLUYLA ALINAN İNTİKAL VERGİ ORANI: %10
GAYRİMENKUL ORANLARINDA STOPAJ ORANI: %20
KURUMLARIN GELİR VERGİSİ STOPAJ ORANI: %15
KURUMLAR VER. MÜKELLEFİ İÇİN  GEÇİCİ ORAN: %20
KURUMLAR VERGİSİ: Beyana göre yapılır; 25 Nisan a kadar verilir.
KURUMLAR VERGİSİNDEN MUAF: Kızılay, Askeri fabrika, Vakıf üni., Milli Piyango
KURUMLAR VERGİSİ KAZANÇ TESPİTİ İNDİRİM GİDERLERİ: Bağış;Hisse senedi ve Tah. İhraç giderleri
KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE VERGİ MÜKELLEFLERİ : Anonim şirketler, Dernek veya vakıflar, İktisadi kamu kuruluşları, Limited şirket (Kollektif Şirket vergi mükellefi değildir)
KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ: Kooperatif; İktisadi Kamu Müesseseleri, Dernek ve Vakıflara ait iktisadi işlemler, İsteğe Bağlı iş ortakları
KURUMLAR VERGİSİNDE : İştirak kazançları istisnadır.
RİSTURN: Kooperatiflerde kar dağıtımı yerine gelir gider farkı olarak ortaklara iade  edilen paradır
EMİSYON PRİMİ: Anonim şirketlerin çıkardığı hisse senedinin nominal değerin üstünde sattıkları zaman; hisse senedinin nominal değeri ile ihraç değeri arasındaki olumlu farka denir.
GENEL TÜKETİM VERGİLERİ: KDV; Gümrük vergisi
ÖZEL TÜKETİM VERGİLERİ:Banka ve sigorta muamele; Özel iletişim; 8 yıllık eğitim; şans oyunları
KAMU HİZMET VERGİLERİ: Harçlar; Değerli kağıtlar vergisi
ARACILIK HİZMET VERGİLERİ: Damga; Emlak; Varlık vergisi
Değerli Kağıtlar
Noter kağıdı
Nüfus cüzdanı
Beyanname
Banka çekleri
ÇEVRE SORUNLARI FİNAL
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Karar vermede ekonomik ve ekolojik düşünceleri bütünleştirme ana teması ile bugünün gereksinimlerini ve beklentilerini geleceğin gereksinim ve beklentilerinden ödün vermeden karşılamanın yollarının aranmasıdır
ÜLKELERİN BAZEN ÇIKARLARININ BİRBİRİYLE UYMAMASI Çevre olgusunun uluslararası boyutu düşünüldüğünde, çevre sorunları hakkında hem çatışma hem de uzlaşma olmamasının temelidir.
Çevreyi dışlamayan kalkınma kavramının temel öğesi:  Kaynaklardan adaletli bir şekilde yararlanmak
1968 GENÇLİK HAREKETİ:Çevre sorunlarına yönelik sistem eleştirilerinin başladığı tarihsel süreçtir.
Çevre sorunlarının, çevre koruma alanında uluslararası işbirliği ve ilişkileri önemli kılan özellikleri nelerdir? KÜRESEL OLMASI VE KARŞILIKLI BAĞIMLILIK
TARIM SORUNLARIBM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nın dört ana aksından biri değildir
1972 STOCKHOLM KONFERANSI:Uluslararası alanda, çevre hakkının dile getirildiği ilk toplantı BM İnsan Çevresi Bildirisi” kabul edilmiştir.Çevre koruma politikalarını oluşturmak üzere, devletlerarasında işbirliği ve dayanışmanın gerekliliği ve uluslararası ilişkilerin taşıdığı önem.
1972 STOCKHOLM KONFERANS BİLDİRİSİ:İnsan, onurlu ve iyi bir yaşam sürmeye olanak veren nitelikli bir çevrede, özgürlük, eşitlik ve yeterli yaşam koşulları temel hakkına sahiptir.
AB’nin Çevre Eylem Planının yürürlüğe girişi 1973 Yılı
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Çevre ve ekonomi arasındaki ilişkiyi, çevre ile uyumlu kalkınmayı tanımlayan kavram 
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SÖZLEŞMESİ Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen “Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı”nda imzaya açılan anlaşmadır.
ilkeleri çevre alanında uluslararası işbirliğine ve dayanışmaya yönlendiren 
Brundtland Raporu:1987 yılında– BM Genel Kurulunda imzalandı
KÜRESELLEŞME VE KARŞILIKLI BAĞIMLILIK Çevre sorunlarına uluslararası ortamda önem ve öncelik katan en önemli unsur
KYOTO PROTOKOLÜ:2005 yılında sera gazlarının azaltılması amacı yürürlüğe girdi
ORTAK GELECEĞİMİZ RAPORU Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından;Çevre ile ekonomi arasındaki uyumlu gelişme olarak adlandırılan Sürdürülebilir Kalkınma kavramı benimsendi. Diğer adı Bruntdland raporudur.1987 yılında birleşmiş milletler genel kuruluna sunuldu.
DIŞSALLIK Çevreyi kirletenlerin, maliyetini karşılama gereğini duymadıkları zararlı sonuçlardır
DIŞSALLIK Türkiye’de çevre politikalarının oluşturulması ve çözüm önerilerine yönelik en önemli çalışma ve politik belgedir
Devlet Planlama Teşkilatının iki temel görevi:İktisadive Sosyal Konularda danışmanlık yapmak
ÇEVRE VE KALKINMA KONFERANSI: 1992 yılında Türkiye’de ‘sürdürülebilir kalkınma’ kavramının çevre politikalarının merkezine yerleşmesi olmuştur
KİRLİLİĞİN OLUŞMADAN ÖNLENMESİUNEP tarafından bütünsel önleyici bir çevre stratejisinin ürün ve süreçlere sürekli olarak uygulanması ile insanlar ve çevre üzerindeki risklerin azaltılması olarak tanımlanan hedef
ÇEVRE POLİTİKASI:Ülkenin çevre konusundaki hedef ve tercihlerinin belirlenmesini içerir.
ÇEVRE ETİĞİ Çevre felsefesi bağlamında doğaya saygı ve gelecek kuşaklara yönelik sorumluluk 
ÇEVRE VE EKONOMİ ARASINDA DENGE SAĞLANMASI Çevre Koruma Politikaları”nda yeni yaklaşımdır.
ÜÇÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI Ülkemizde çevre politikaları belgeleri arasında ilk kez “çevre koruma politikası” kavramı  dökümanı
ÖNLEYİCİ POLİTİKALAR Çevre koruma alanında, “kirlilik önleme” yaklaşımı
KOMŞULUK HUKUKU” VE “BİRİSİNİN BİR EYLEMDE BULUNURKEN BAŞKALARINA ZARAR VERMEMESİ” Çevre koruma ve çevre kirliliğini giderme yönündeki düzenlemelerdeki ilk aşama.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇEVRE VE İNSAN KONFERANSI (STOCKHOLM 1972)Uluslararası alanda, çevre hakkının dile getirildiği ilk toplantı 
SOSYAL VE EKONOMİK HAKLAR VE ÖDEVLER 1982 Anayasasında, çevre hakkıyla ilgili olan madde bu bölümde yer almıştı
Anayasanın 45. Maddesi hangi içerikle ilgilidir: Tarım Topraklarının Azalmasının Önlenmesi
1982 anayasasında çevre yasası hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?  9 AĞUSTOS 1983 
2782 SAYILI ÇEVRE YASASI 1. MADDE Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesinin gerçek ve tüzel kişilerle vatandaşların görevi olduğu” kanun maddesinde belirtilmiştir.
Ülkemizde çevre bakanlığının kuruluş tarihi:  1991
DÜŞÜNCE VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ HAKKI Çevre hukukunda “sınırlayıcılık” ilkesi temel insan hakları, doğal varlıkların korunması için kısıtlanamaz
HÜKÜMET PROGRAMLARININ ÇEVRE İLE İLGİLİ BÖLÜMLERİ Çevre Hukuku, hukuk bilimi içinde gelişim sürecinde beslenmemiştir
EŞİTLİKÇevre Hakkı insan hakları alan yazınında ilke temelinde tanımlanan bir haktır
1982 TARİHLİ T.C. ANAYASASI’NIN 5.MADDESİ: Türkiye Çevre Mevzuatı’nda “Çevre Hakkı” kavramı ilk kezuygulanan yasal düzenlemedir
YASAUluslararası çevre antlaşmaları ya da sözleşmeleri ülkemiz çevre mevzuatı açısından yasa ile değerlendirilir
RUŞEN KELEŞ: Hukuk tanımı üzerinde bir uzlaşma bulunmadığı, hukuk kavramları konusunda 18. yy sonundan bu yana daha da yoğunlaşan tartışmaların bulunduğunu iddaa eder.
KAREL VASAK İnsan haklarını, tarihsel gelişim, toplumsal ve siyasal süreçler çerçevesinde üç kuşak haklar olarak sınıflandıran Fransız hukukçu. 
DAYANIŞMA HAKLARI İnsan haklarının tarihsel evrimine ve hakların gelişim sürecine göre, “çevre hakkı” bu sınıflandırma içinde yer alır
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN UYGULAMADAKİ ZORLUKLARINA KARŞI BM Johannesburg Zirvesi’nin (2002) hazırlık sürecinde anlaşılmıştır
Çevre sorunlarını çözebilmek ve toplum/kamu yararı öncelikli çevre politikası oluşturabilmek için, çevre yönetiminin nasıl düzenlenmesi gerekmektedir? 
HER DÜZEYDE ETKİN VE İŞLEVSEL OLMASINI SAĞLAYAN SÜREÇLERİN YASAL VE KURUMSAL ALT YAPISININ OLUŞTURULMASI.
BÜTÜNSELLİK Yönetim bilimi açısından, Çevre Yönetimi’nin dayandığı temel ilkedir
Kamu Yönetimi’nin bir parçası olan çevre yönetiminde belirleyici olan unsur:  AMAÇ VE İŞBİRLİĞİNE DAYANAN EYLEM 
ISO 14001 Çevre Yönetim Standardı çevre yönetiminin hangi bileşenidir: ARAÇLAR 
ROMA ANTLAŞMASI: Avrupa Ekonomik Topluluğunun kurucu antlaşması. (1957)
AVRUPA TEK SENEDİ:Avrupa Topluluklarını kuran antlaşmaların ilk kez kapsamlı bir biçimde güncellendiği ve yenilendiği anlaşma. 1987 de yürürlüğe girmiştir
ÇEVREALANINDAKİ ULUSLARARASI KONFERANSLAR
2012 BM Stockholm Konferansı (çevre ve insan)
2002 BM Rio de Jenario sürdürülebilir kalkınma konferansı
2002 BM Johannesburg Konferansı
1992 BM Rio Konferansı
1997 BM Kyoto Konferansı (iklim değişikliği)
1972 BM Stockholm Konferansı (çevre ve insan)
AB’nin 1.Çevre Eylem Planı (Programı): 1973 de yürürlüğe girmiştir
Çevre yönetiminin bileşenlerinden olan ölçekler : Sırası ile Toplumsal, yerel ve sektörel ölçeklerdir
Çevre hukukunun geniş kapsamlı olmasının nedeni : Çevre tanımının çok geniş kapsamlı olması
Devletin en önemli hedefi : Toplumsal sorunları çözecek mekanizmalar yaratmak
Çevre Kanunu’nun amaçları
Kırsal ve kentsel alanda arazinin ve doğal kaynakların en uygun şekilde kullanılması ve korunması
Ülkenin bitki ve hayvan varlığı ile doğal ve tarihsel zenginliklerinin korunması 
Bütün vatandaşların ortak varlığı olan çevrenin korunması, iyileştirilmesi
Su, toprak ve hava kirlenmesinin önlenmesi
Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu çevre sorunlarının temelinde yatan nedenler
Kamu yönetiminin yapısal sorunları
Çarpık sanayileşme
Hızlı ve plansız kentleşme
Toplumsal, siyasal ve ekonomik sorunlar
ÇEVRE HUKUKU : İnsanın doğal ve yapay çevresini oluşturan öğeleri koruyan, geliştiren ve onların hukuksal durumlarını düzenleyen hukuk dalı
ONARIMCI POLİTİKA:Çevre üzerindeki zararlı sonuçlar ortaya çıktıktan sonra bu etkilerin giderilmesini amaçlayan politikalar
SIMON SMİTHBURG ve THOMPSON:Yönetim kavramını “iki kişi teker teker yerinden kımıldatamayacakları bir taşı yuvarlamak için işbirliği ettiklerinde yönetimin ana öğeleri ortaya çıkar”şeklinde örneklendiren düşünür
Uygulama Planı’nda öngörülen hedefler
Dünya da günlük geliri 1 ABD dolarından daha az olan ve açlık çeken insan sayısının 2015 yılına kadar yarı yarıya azaltılması
Bütün ülkelerde daha temiz ve ekolojik açıdan verimli üretim biçimlerine yönelik yatırımlar ve teşvikler sağlanmalı
Kız-erkek bütün çocukların her yerde ilkokul eğitimini tamamlamalarının sağlanması
Temiz içme suyu ve sağlıklı çevre koşullarından yoksun insan oranının 2015 yılına kadar yarı yarıya azaltılması
UYGULAMA PLANI ve SİYASİ BİLDİRİ:2002’de Johannesburg’da yapılan “BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı” sonrasında ortaya çıkan iki temel belge
MAASTRİCHT ANLAŞMASI: AET’nun kurucu antlaşmasını yeniden düzenleyip Avrupa Ekonomik Topluluğu’ndan Avrupa Birliği’ne geçişi simgeleyen belgedir. 1993 de yürürlüğe girmiştir.
1992 yılında AB düzleminde “Çevre koruma” resmi politika haline gelmiştir.
Anayasa’nın çevrenin korunmasıyla ilgili devlete yüklediği sorumluluklar
Toprağın verimli olarak işletilmesini koruma ve geliştirme
Toprakların erozyonla kaybedilmesini önleme
Tarım arazileri ile çayır ve meraların amaç dışı kullanılmasını ve tahribatını önleme
Yeterli toprağı olmayan, çiftçilikle uğraşan köylüye toprak sağlama
DÜZELTİM KARŞITI:Çevre bilimi konusuna özel bir önem verilmesinin gerekli olmadığına inananların savunduğu politika
Teknolojik gelişmelerin hızlanmasıyla birlikte çevresel değerlerin tahribi ve kaynakların azalması 1960li yıllardan itibaren hızlanmıştır
Türkiye’de bağımsız bir Çevre Kanunu 1983 kabul edildi
RİO KONFERANSINDA Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi imzaya açılmıştır. “Gündem 21” ve “Orman İlkeleri” kabul edilmiştir
Çevre yönetimi çok bileşenli ve devingen bir süreç olarak ifade edilirse, çevre yönetiminin etkin ve sürekli olabilmesi için BÜTÜNCÜL yaklaşım öne çıkar
İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ:BM İnsan Hakları Komisyonunca hazırlanan ve insanlık tarihi açısından yeni ve önemli bir evrenin başlangıcı olan belge (1948)
(UÇEP) ULUSAL ÇEVRE EYLEM PLANI:Türkiye'de çevre politikalarının oluşturulması ve çözüm önerilerine yönelik en kapsamlı çalışma ve politika belgesi
(UNEP) BM ÇEVRE PROGRAMI :1972 Stockholm Konferansı sonrasında doğrudan çevre işleri ile ilgili ve uluslararası çevre yönetiminden sorumlu olarak kurulan kurum
SERVER TANILLI:Devlet, her şeyden önce sosyal bir gerçeklik ve her sosyal gerçeklik gibi tarihsel bir gerçekliktir. Nitekim, çok eski devirlerde devlete rastlanmıyor. Devlet, insanlık tarihinin belli bir aşamasında ortaya çıkmıştır.” tanımlaması yapmıştır
Türkiye’de etkin ve işlevsel bir çevre yönetiminin bileşenleri
İşlevler
Teknik ve araçlar
Çevre sorunlarını gidermekle yükümlü yapılar
Birbiri ile etkileşimde bulunan süreçler
Çevre yönetimi ile ilgili son düzenleme 2011 De yapılmıştır
I.KANT:Hukukun tanımına ilişkin “hukukçular henüz herkes tarafından kabul edilen bir hukuk tanımı bulamamışlardır” diyen düşünür.
DÜNYA ÇEVRE ve KALKINMA KOMİSYONU: BM tarafından 1983 de zaman kurulmuştur
DÜNYA ÇEVRE ve KALKINMA KONFERANSI:1992 yılı; biyolojik çeşitlilik sözleşmesi imza
DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ:2002 yılı; uygulama planı ve siyasi bildiri imza
Devleti diğer toplumsal kurumlardan ayıran belirgin özellikler
Geniş ve karmaşık bir işbölümüne dayanması
Hukuksal ilkelere dayanan zorlama olanağına sahip olması
Hacmi ve büyüklüğü
Etkin bir yaptırım gücüne sahip olması
Küresel politikaların başarılı olabilmesi için en önemli koşul : Ülkelerin merkezi ve yerel politikalarıyla desteklenmesi
Uluslararası çevre politikalarının oluşturulmasında öne çıkan kuramlar : Uluslararası İlişkiler Kuramı ve Ticaret Kuramı
CHOMBART DE LAUWE:"Bunalımlar (çevre ile ilgili) yalnız kapitalist ülkelere özgü değildir. Sosyalizm de yeni yollar aramak zorundadır.” diyen toplum bilimci
RİO ÇEVRE ve KALKINMA KONFERANSI:Küresel çevre sorunlarına karşı küresel ölçekte önemli adımların atıldığı ve bağlayıcı kararların alındığı ilk toplantı
Türkiye’de bugüne değin kurumsal anlamda güçlü ve etkin bir çevre kurumunun, Örgütünün oluşturulamamış olmasının temel nedeni :Yetki ve görev karmaşası
JOHANNESBURG KONFERANSI:Rio Konferansında ortaya çıkan sonuçların izlenmesi, ülkelerin ve ilgili tarafların Binyıl Kalkınma Hedeflerine ulaşma çabalarının uyumlu hale getirilebilmesi için yapılan konferans
BERN KONFERANSI:Çevre kirliliğinin önlenmesi için yapılan ilk uluslararası toplantı (1913)
YERYÜZÜ ZİRVESİ:Brezilya eski Devlet Başkanı Lula de Silva’nın Rio Konferansının 20. yıldönümünde önerdiği konferansın adı
BAŞBAKANLIK ÇEVRE MÜŞTEŞARLIĞI:Türkiye’de çevre politikalarının oluşturulması amacıyla kurulan ilk örgüt
Devletin en önemli hedefi : Toplumsal sorunları çözecek mekanizmalar yaratmak
BM ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE:Rio Konferansı’nda alınan kararlar doğrultusunda 1994imzalndı
BİNYIL BİLDİRİSİ ve BİNYIL KALKINMA HEDEFLERİ:hükümetler tarafından 2000 kabul edilmiştir
ROMA KULÜBÜ:Büyümenin Sınırlan” adlı bir rapor hazırlatarak kalkınma çevre ikilemi üzerinde duran ve sanayi ve iş çevrelerine uyarılarda bulunan uluslararası kuruluş
BARILOCHE VAKFI:Yoksulluğun sınırları belgesi
SOSYAL ve KÜLTÜREL HAKLAR: 2. Kuşak haktır
İNSAN HAKLARI:Belirli bir tarihsel evrede insanların sahip olmaları gereken hak ve özgürlükleri ifade eden kavram
Türkiye'de Çevre Kanunu ve yasaı 1983 yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir
Fransız devriminin üç temel ilkesi üç kuşak haklarda: Özgürlük, eşitlik ve kardeşlik haklarıdır
TBMM:Türkiye’de kanun yapma yetkisi
YÜCEL ÇAĞLAR:Türkiye'de çevre yönetiminin bileşenlerini ayrıntılı olarak inceler
İBRAHİM KABOĞLU: İnsan hak ve özgürlükleriyle ilgili olarak“haklar, siyasal bir toplumda devlet iktidarının sağladığı bazı olanaklardır” tanımlanmasını yapan
ÇEVRE SÖZLEŞMESİ:özel bazı konularda uluslararası kontrolü ve işbirliğini sağlamak için genel ilkeleri ortaya koyan ve yasal olarak bağlayıcılığı olan uluslararası anlaşmadır
ÇEVRE YÖNETİMİ:“Tüm canlıların ekosistem içinde dengeli, sağlıklı ve sürekli yaşamaları, doğal varlıkların korunması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde bir sistemin oluşturulması
ÇEVRE HAKKI: 1982 anayasasının Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler bölümünde yer alır.
1970 li yıllarda, insan hakları alanında ayrı bir hak olarak tanımlanmaya başlanmıştır.3.kuşak haktır.
Çevre Yönetimi ile ilgili süreçler 
Üretim ve tüketim süreçleri
Büyüme, gelişme ve kalkınma
Eğitim ve kültür
Ürün ve hizmetlerin üretim ve tüketimi
ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI: 2003 yılında, “Birleşik Bakanlık” modeline geçilerek “Kamu Yönetiminde Yeniden yapılanma Çalışmaları Kapsamında kuruldu
ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI: 2011 yılında kurulan güncel bakanlıktır
Türkiyede İlk çevre örgütlenmesi: Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı 1978 yılında kurulmuş; 1984 te çevre genel müdürlüğüne dönüştürülmüştür
Bugün, Türkiye’de çevre örgütlenmesindeki model: BİRLEŞİK BAKANLIK (2003)
Çevre yönetiminde küresel düzeyde işbirliğini gerektiren olgu :Çevre Sorunlarıyla Ulus Devlet düzeyinde başa çıkılamaması
Çevre Yönetimi’nin temel amacı nedir: Doğal varlıklarla ilgili tüm süreçlerin yönetilmesi
Çevresel etki değerlendirmesi çevre yönetiminin hangi bileşeni kapsamında ele alınır: ARAÇLAR 
ÇEVRE YÖNETİM ARAÇLARI: a-)planlama b-)sağlık etki c-)çevresel etki d-)kalite yönetimi
Çevre yönetiminin temel amaçlarından birisi olan demokratik planlama olgusuna karşı gelen yaklaşım:Çevre koruma ve çevre sorunlarını giderme sürecinde halk katılımı
MEVZUAT: yürürlükte olan tüm hukuk kurallarıdır
YAPILAR: Hukuksal düzenlemelerin çevre yönetimi bileşenlerinin kapsamındadır.
YÖNETİM Ortak amaçları gerçekleştirmek için işbirliği eden kişi kümelerinin eylemleri ve bu eylem süreçlerinin bütünüdür
GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1995 yılında imzalanmıştır.Mali işbirliği protokolünde öncelikli alanlar arasında çevre başlığının ortaya çıktığı görülmektedir
MALİYE POLİTİKASI (1) 
TALEP ENFLASYONU: talebin artmasından dolayı fiyatların sürekli artışı
MALİYET ENFLASYONU : üretim maliyetlerinin artmasından dolayı fiyatların artışı
ÜCRET FİYAT SPİRALİ : ücret yada fiyatlardaki artışın diğerini uyararak enflasyona neden olması 
YAPISAL ENFLASYON: gelişmekte olan ülkelerde nitelikli eleman sermaye ve ham madde kıtlığı nedeniyle üretimin düşük olmasına bağlı olan fiyat artışı
ENFLASYON GELİR DAĞILIMINI BOZAR en çok maaş ve sabit ücret alanlar etkilenir çünkü bu kişilerin gelir artışları enflasyonu geriden takip eder
BORÇ VERENLER ENFLASYONDAN ETKİLENİR
YÜKSEK ENFLASYON FİYAT SİSTEMİNİN İŞLEVİNİ KAYBETMESİNE YOL AÇAR
ENFLASYONUN YARATTIĞI BELİRSİZLİKTEN DOLAYI UZUN DÖNEMLİ YATIRIMLARDAN KAÇINILIR
MENÜ MALİYETLERİ : enflasyon nedeniyle fiyatlarının artıran firmaların fiyat etiketleri katalog gibi fiyatların duyurulduğu ortamları yenilemek zorunda kalmaları nedeniyle katlanmak zorunda kaldıkları maliyetler
TANZİ ETKİSİ :enflasyonist dönemlerde vergilerin tarh ve tahsili arasındaki sürenin uzaması nedeniyle vergi gelirlerinin reel değerinin azalmasıdır
DIŞLAMA ETKİSİ: Genişletici maliye politikası uygulanması sonucunda faiz oranının yükselmesine bağlı olarak özel yatırım harcamalarının azalması durumudur.
KEYNESYEN YAKLAŞIM: Enflasyonun nedenini toplam talebin toplam arzdan fazla olması olarak gördüğü için kısa dönemde toplam talep yönetimi politikasının daraltıcı maliye politikası uygulayarak bütçe fazlası vermesiyle enflasyonla mücadeleyi önerirler
KEYNESYEN : daraltıcı maliye politikasını savunur
MONETARİST YAKLAŞIM: Enflasyonu para tabanının hızla büyümesine bağlarlar sıkı para politikası uygulayarak mücadeleyi önerirler enflasyonun her zaman ve her yere parasal bir olgu olduğunu savunurlar
MONETARİST YAKLAŞIM: sıkı para politikasını savunur
POST KEYNESYENYAKLAŞIM:Enflasyonu sınıfsal atışmanın sonucu görürler ve gelir politikasını önerirler
 POST KEYNESYEN: gelir politikasını savunur
ARZ YANLI YAKLAŞIM: Enflasyonun nedenini vergilerin üretim üzerindeki olumsuz etkilerine bağlarlar vergi oranlarının azaltılmasını önerirler
 ARZ YANLI YAKLAŞIM:vergi oranlarının azaltılmasını savunur
KAMU HARCAMALARI
1-GELİR YARATICI KAMU HARCAMALARI Mal ve hizmet alımına yönelik harcama
2-TRANSFER HARCAMALARI Karşılıksız nitelikte yapılan harcamalardır
Cari Harcamalar (emekli-dul yetim aylıkları)
 
TÜKETİM HARCAMALARI
Kamu kesimi hizmetlerinin sağlanması İçin yapılır.bu harcamaların azaltılması
-kamu hizmetlerinin miktar ve niteliğini olmusuz etkiler
-atıl kapasite sorununu ortaya çıkmasına neden olur
 
PERSONEL HARCAMALARI
bu harcamalarda kısıntıya gidilmesi politik Dirençle karşılanacağı için uygulanması güçtür aksine kısılmasından ziyade en az enflasyonkadar artırılması gerekir
 
YATIRIM HARCAMALARI
Kısıntıya gidilmesinde politik direnç yaratmadığından en kolay azaltılan harcamadır. 
Fakat;Yatırım harcamaları azaltılırsa
KISA DÖNEMDE toplam talep azalır enflasyonlamücadele için uygundur
UZUN DÖNEMDE toplam arzı azaltır enflasyonla mücadele hedefi ile çelişir
TRANSFER HARCAMALARI:üretim faktörü kullanılmadığı için doğrudan milli gelir artışı gerçekleşmez.
 
ENFLASYONLA MÜCADELE VE KAMU GELİRLERİ
Kamu gelirlerini özellikle de vergi gelirlerini artırmak kişilerin elinde daha az harcanabilir gelirin kalması nedeniyle tüketim ve yatırım harcamalarını ve enflasyonist baskıyı azaltacaktır
GELİR VERGİSİ :artan oranlıdır bunun için enflasyonla mücadelede etkin bir araçtır, az kazanandan az, çok kazanandan çok alındığından toplumsal adalet ilkesine uygundur
GİDER VERGİLERİ : mal ve hizmet alımının vergilendirilmesi fiyatları artıracak ve TÜketim azalacaktır. 
DOLAYLI VERGİLER enflasyonla mücadelede son derece etkin vergilerdir toplam talebi azaltır, gerileyici yapıya sahiptir, düşük gelirli kesimi daha çok etkiler
SERVET VERGİLERİ :Enflasyonla mücadelede etkinliği çok azdır. Nedeni de hem tabanı dar hem de toplam talep artışını yakından izlememesidir
BORÇ YÖNETİMİ: kamu borçlanmasının bütçeye olan maliyetini minimize etmek ve çeşitli makroekonomik hedefleri gerçekleştirmek amacıyla kamu borçlarının ve bileşimlerinin değiştirilmesidir.
PARASAL TABAN : bir ekonomide dolaşımda olan nakit parayla banka mevduatlarının toplamıdır
KISA DÖNEMLİ DEVLET BORÇLARI : faiz oranları düşer, likidite artar
UZUN DÖNEMLİ DEVLET BORÇLARI : faiz oranları artar likidite azalır
 Enflasyonla mücadelede devlet uzun vadeli borçlanmayı tercih ederek likiditeyi kısacak, yüksek faiz ödeyeceğinden bütçe yükü artacaktır
FİNANSAL KIRILGANLIK : finansal sistemin krize ne kadar açık olduğunun ölçüsüdür
MAASTRİCH KRİTERLERİNE GÖRE 
KAMU AÇIĞININ MİLLİ GELİRE ORANI İÇİN ÖN GÖRÜLEN ÜST SINIR % 3
BORÇ YÜKÜ İSE % 60’ dır
 Otomatik istikrar sağlayıcılar içerisinde vergilerin otomatik istikrar gücü kamu harcamalarına göre daha yüksektir. Bu nedenle kişisel gelir vergisinin diğer kamu harcamaları türlerine göre etkisi daha fazladır
ENFLASYONUN MAKUL SEVİYESİ : % 2-3
KAMU AÇIĞI:Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının bütçe açıkları toplamına
RİCARDOCU HİPOTEZ:Bütçe açıklarının borçlanma ile finansmanının, yaşam boyu gelir hipotezi altında, tüketim üzerinde etkisinin olmaması.
Stagflasyonla mücadelede uygulanan indeksleme yöntemi sonucunda : REEL ÜCRETLER DEĞİŞMEZ
MONETARİST YAKLAŞIM“ Enflasyon her zaman ve her yerde parasal bir olgudur.
FAİZ ORANI:Durgunlukla mücadelede genişletici maliye politikasının üzerinde olumsuz etki yapan öğedir
Gelirdeki dalgalanmalara karşı ekonomik sistemin duyarlılığının yüksek olması için : Vergi tarife dilimleri dar, marjinal oranlar yüksek olmalıdır
Kısa dönem Phillips eğrisinin yatay ekseni kestiği noktalardaki işsizlik oranı : DOĞAL
İŞSİZLİK ORANINI VERİR
TAM ÇARPAN ETKİSİ:Kamu harcamalarında bir birim artışın, veri çarpan katsayısı ve sabit faiz oranı altında gelir düzeyinde oluşturduğu artış
ENFLASYON VERGİSİ:Devletin para basması sonucunda kişilerin elinde tuttukları paranın değerinin azalması sonucunda, kişilerin reel balanslarını korumak için tüketimlerini azaltmasıdır
İŞSİZLİK:Çalışma gücünde ve arzusunda olan ve cari ücret düzeyinde çalışmaya razı olup iş bulamayanlardan oluşur
DOĞAL İŞSİZLİK: Monetaristlere göre, bir ekonomide beklenen enflasyon oranının değişken olmasına bağlı olarak uzun dönemde yüksek enflasyon ile ekonomi doğal işsizlik oranında dengededir
Neo-KIasik yaklaşıma ait bir görüşler
Optimum kaynak dağılımı
Tarafsız vergiler
Adil gelir dağılımı
Denk bütçeKamu borçlanması benimsenmez
 
RADİKAL YAKLAŞIM
Bütçe açıklarının kapitalist sistemin işleyişinin içsel dinamikleri sonucunda organik olarak ortaya çıktığını iddia eden yaklaşım
TÜKETİM VERGİSİ:Gelir karşısında genellikle gerileyen oranlı olarak uygulanan vergiler
PARASAL TABAN:Bir ekonomide dolaşımda olan nakit parayla banka mevduatların toplamına
EKONOMİK BÜYÜME:Bir ekonomide reel gelir artışı
TRANSFER HARCAMALARI:Karşılıksız nitelikte yapılan kamu harcamalarına
RADİKAL GÖRÜŞ:Bütçe açıklarının kapitalist sistemin işleyişinin içsel dinamikleri sonucunda organik olarak ortaya çıktığını iddia eden yaklaşım
PHİLİPS EĞRİSİ:Parasal ücretlerin artışı ile işsizlik oranı arasında ters yönlü ilişkidir.Phillips Eğrisine göre işsizlik oranının azaltılmasının maliyeti enflasyondur. Phillips eğrisine göre, enflasyon artarken, işsizlik azalır.
HİCKS-HANSEN MODELİ:Mal ve para piyasalarını aynı anda dengeye getiren faiz oranı ve gelir düzeyini gösteren model
BÜTÇE AÇIĞI FİNANSMANI:Harcamaların vergilerle karşılanan bölümü dışında kalan kısmın borçlanma ile karşılanması
STAGFLASYON:YüksekEnflasyon, yaygın işsizlik ve istikrarsız büyüme
PHİLİPSEĞRİSİNE GÖRE ENFLASYON: işsizlik oranının azaltılmasının maliyetidir
ÇEKİRDEK ENFLASYON:Gelişmekte olan ülkelerde nitelikli eleman,sermaye ve hammadde kıtlıkları nedeniyle üretimin düşük olmasına bağlı olarak ortaya çıkan fiyat artışı
Merkez Bankası kaynaklarının kullanılmasının dış ödemeler dengesini etkilemesi : DÖVİZ
 
KURU İLE GERÇEKLEŞİR
Phillips eğrisine göre : . Enflasyon artarken, işsizlik azalır
FİNANSAL KIRILGANLIK:Bir finansal sistemin krize ne kadar açık olduğunun ölçüsü
 
SICAK PARA
Genel toplum, kamu yöneticileri ve siyasetçiler açısından kısa dönemli sihirli bir araç olarak algılanan değer
GELİRLER POLİTİKASI:PostKeynesyen yaklaşıma göre enflasyonla mücadele için uygulanır
GELİRLER POLİTİKASI:Verimlilik artışına denk bir ücret talebinin sağlanmasında yer alır
KEYNESYEN YAKLAŞIM:olası bir vergi indiriminin kullanılabilir geliri yükselterek toplam talep üzerinde yükseltici etki oluşturabileceğini ileri sürer
LAFER EĞRİSİ:Vergi oranları ile vergi hasılatı arasındaki ilişkiyi gösteren eğri. Vergi oranı yükseldikçe; vergi hasılatı önce artar, belli bir orandan sonra düşer.
IS EĞRİSİ:Yatırım fonksiyonunun tasarruf fonksiyonuna eşit olduğu noktalarda belirlenen gelir düzeylerini gösteren fonksiyon
IS EĞRİSİ SAĞA KAYAR: Kamu harcamalarındaki artış /Otonom yatırımlardaki artış/Vergi azalışı
IS Eğrisinin yatık olduğu kısımlarda para politikasının etkinliği artar 
LM EĞRİSİ:Faiz oranı ile gelir düzeyi arasında ilişki kuran para piyasası dengesini gösteren fonksiyon
IS-LM EĞRİLERİNİN EĞİMİ: Maliye ve para politikalarının faiz oranı ve gelir düzeyinde aratacağı değişiklik miktarını etkileyen faktör.
ENFLASYON:Toplam talebin artması ya da toplam arzın azalması sonucunda dengenin değişmesiyle fiyatların yükselmeye başlamasıdır
ENFLASYON VERGİSİ : devletin para basması sonucunda kişilerin elinde tuttukları paranın değerinin azalması sonucunda kişilerin ellerinden tuttukları paranın gerçek değerini korumak için tüketimleri azaltması
 
PHİLİPS EĞRİSİ
İşsizlik-enflasyon oranları arasında istikrarlı ve ters yönlü ilişkiyi ifade eden eğri
Enflasyon artarken, işsizlik azalır.Kısa dönemde negatif eğimli,Uzun dönemde diktir.
Borç stokunun eritilebilmesi :Birincil bütçe fazlası > Faiz yükü
 
TÜKETİM VERGİLERİ
Gelir karşısında gerileyen oranlıdır.
Talebi arttırıcı özelliği vardır.
Vergi adaleti açısından olumsuz etki yaratır.
Enflasyonla mücadelede en iyi hizmeti verir.
PONZİ TİPİ BORÇLANMA:Kamuaçiklarinindevamlibuyudugu ve borc stokunun yukseldigikosullardakiborclanma tipidir.(Borç faizinin de yeni borçlanmayla karşılanmasıyla borç stokunun artması)
HOŞ OLMAYAN MONETARİST ARİTMETİK: Uzun dönemde bütçe açığının borçla finansmanının parasal finansmandan daha enflasyonist olması durumu.
SENYORAJHAKKI: Devletin para basma tekeline sahip olmasının sonucu olarak para basmaktan elde ettiği gelir.
İNDEKSLEME: Fiyat artışları karşısında ücretlerin reel düzeyini koruyarak işsizliğin artmasını engelleyen yöntemdir.
VERGİ TEMELLİ GELİRLER POLİTİKASI:Stagflasyonla mücadelede uygulama alanı bulamayan politika 
TAM ÇARPAN ETKİSİ: Kamu harcamalarında bir birim artışın, veri çarpan katsayısı ve sabit faiz oranı altında gelir düzeyinde oluşturduğu artış
ÜCRET FİYAT SPİRALİ: Ücret ya da fiyatlardaki bir artışın diğerini uyararak enflasyona neden olması
MAASTRİCH KRİTERLERİ:Kamu açığının milli gelire oranı için üst sınır  % 3
STERİLİZASYON:Parasal taban üzerinde yabancı para girişinden kaynaklanan etkilerin nötr hale getirilmesidir
OG = 0 ise vergilerin ekonomik büyüklükte etkisi yoktur
OG = 1 ise vergilerin ekonomik istikrar gücü tamdır
NET İHRACAT:Toplam talebe ticaret yapılan ülkelerin katkısıdır
NET İTHALAT: Ticaret yapılan ülkelerin toplam talebine yapılan katkıdır
MUNDEL-FLEMİNG: Açık ekonomide maliye ve para politikalarını nispi etkinliği modelini açıklar
HANSEN: İradi maliye politikalarının genel olarak ekonomi politikaları içerisindeki yerine ilişkin olarak katkıda bulunan maliyeci
LAIN MACLEOD: Stagflasyon Kavramini ilk defa kullanan iktisatci
TEPKİ GECİKMESİ: Bir maliye politikası işleminin uygulanmaya konulması ile beklenen sonucu vermesi arasındaki gecikmedir.
DENK BÜTÇE:Klasiklere göre devletin küçük pasif ekonomiye müdahale etmeyen ve denk bütçeye sahip olmalıdır
İÇ VARLIK: İç borçlanmada Hazinenin Merkez Bankasına vermiş olduğu senetlere denir
Borçlanma işlemleri ülkemizde: Hazine Müşteşarlığı tarafından yapılır.
Kaynak dağılımının bozulması:Gelirler politikasına yönelik yapışan eleştiri.
Genişletici MP uygulamasının olumsuz sonuçları:I.sıkıntısı dışlama etkisi yaratmasıdır. Faizler düşmez tam tersine yükselir ve dışlama etkisi görülür. II.sıkıntı ekonominin dış ticarete açık olmasıdır. İhracat milli geliri arttırıcı, ithalat ise kısıcı yönde etkilemektedir. Gelir ve ona bağlı olarak tüketimin artması, marjinal ithalat eğilimine bağlı olarak ithalatı da arttırmaktadır.
Dışlama etkisinin görülmemesi için gereken faiz oranı sabitliği;Genişletici maliye politikasına ek parasal tabanın genişletilmesi ile sağlanır…
ARTAN ORANLI GELİR VERGİSİ:Enflasyonist dönemlerde bozulan gelir dağılımındaki adaletsizliği azaltmak için uygulanan vergidir.
MERKEZ BANKASI:Kamu borçlanmasında en enflasyonist borçlanma sağlar
OTONOM YATIRIM: Faiz oranında bağımsız olarak kamu kesimi içinde yapılan yatırım harcamaları.
FRİEDMAN ve PHELPS: Enflasyon ve işsizlik arasındaki ilişkinin beklenen enflasyon oranı değişmediği zaman istikrar olacağını, beklenen enflasyon oranının değişmesi halinde ise philips eğrisinin yukarı doğru hareket ederek yeni bir denge noktası oluşacağını savunurlar.
BÜTÇE AÇIĞI: Olağan bütçe harcamalarının, olağan bütçe gelirlerini aşan miktarıdır.
TÜRK TOPLUMSAL YAPI
ENFORMELLEŞME :Ekonomik faaliyetlerin, istihdam ilişkilerinin ve iş süreçlerinin resmi olmayan bir şekilde, yazılı olmayan kurallara göre gerçekleşmesi
1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’na göre seçimler 2 yılda bir yapılır
KANUN-İ ESASİ: Osmanlının ilk anayasası 1876 yılında ilan edilmiştir
SENEDİ İTTİFAK :Osmanlı tarihinde ilk anayasal belge
TANZİMAT  FERMANI: 1839 yılında II. Mahmut tarafından gerçekleştirilmiştir
TEVHİT-İ TEDRİSAD: Eğitim birliğini sağlamayı hedefleyen kanun; 1924 yılında çıkarıldı.
Türkiye’de mesleki üst kuruluşu ve yasal temsilcisi olan TOBB’un görevleri 
Türkiye girişimcisinin çalışmalarına öncülük eder.
Kanunlar ve düzenlemelerle ilgili görüşlerini ilgili bakanlıklara, meclis komisyonuna sunar.
Özel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda siyasi güce görüş ve düşüncelerini iletir.
Tabanı oluşturan KOBİ’lerin ekonomiden hakettiği payı alması için çalışır
Herkes için geçerli emredici hukuk kuralları koyma anlamına gelen işlev : YAŞAMA’DIR
Türkiye’de bugün yürürlükte olan seçim sistemi :Ülke Barajlı d’Hondt
KANUN HÜKMÜMDE KARARNAMELER
TBMM, Bakanlar Kurulu'na KHK çıkarma yetkisi verebilir.
Temel haklardan, kişi hakları ve siyasi hak ve ödevler KHK ile düzenlenemez.
Kanun güç ve kuvvetindedirler.
Anayasada yazılı bazı konularda, hükümete KHK çıkarma yetkisi verilemez
 
İTHAL İKAMECİ SANAYİLEŞME
Bir malın yurt dışından ithal edilmesi yerine yurt içinde üretilmesini öngören, böylece döviz tasarrufu sağlayan sanayileşme stratejisi 
 
EŞİT OY İLKESİ
Bireylerin ekonomik ve toplumsal konumları ne olursa olsun, herkesin bir tek oy kullanma hakkının olması
FATMA SÜNDAL:eski halleriyle değilse de süren sufi düzenlerin sosyal devletin yerine getirmesi gereken eğitim, sağlık gibi konularda üyelerine maddi destek sağlaması yüzünden varlıklarına göz yumuluyor olabileceğini, hatta devlet ile sufi düzenler arasında “körebe” oyunu gibi bir oyunun sürmekte olduğunu belirten
Yeni tip örtünmeyi benimseyen kadınların çok azın şeriat rejiminde yaşamak istediğini ve örtünmenin başladığı dönemde çalışan kadınlar şimdilerde çocuk yetiştirdiğinden daha küçük yaşlarda örtünmenin başladığını ileri süren araştırmacı
NİLÜFER GÖLE1960’larda başlayan yeni tip örtünmeye dair “Modern Mahrem” adlı çalışmayı yapan araştırmacı
ŞERİF MARDİN:Türkiye’de Cumhuriyetin temel dayanağını İslami bulan toplumbilimci
NİYAZİ BERKES: Osmanlı devleti ne feodeal nede fteokratikti görüşünü savunan toplumbilimci
TANZİMAT FERMANI: Osmanlıda yaşayan tüm azınlıkların temel haklarının verilmesi; yerel yönetimlerin kurulması; ilk bütçenin yapılması; batılı anlamda okulların açıldığı dönemdir.
MECLİSİ AYAN: 1876 Anayasasına göre üyelerin tamamının padişah tarafından seçildiği meclis
HEYETİ MEBUSAN : 4 yılda bir genel seçim ile belirlenirdi
TC İLK ANAYASA: 1921 yılında yürürlüğe girmiştir
ANAYASA MAHKEMESİ:
Mahkemelerin kuruluşu, işleyişi, görev ve yetkileri, yargılama yöntemleri yasayla belirlenir.
Anayasa Mahkemesinin kararları, kesindir.
Anayasa Mahkemesi hem biçim hem de öz bakımından yasaların anayasaya uygunluğunu denetlemekle görevlidir.
Anayasa Mahkemesinin kararları, kamu ya da özel alanda herkesi bağlar
EŞİTLİK İLKESİ: Bireylerin ekonomik ve toplumsal konumları ne olursa olsun bir tek oy kullanma hakkı olması ilkesidir
GENELLİK İLKESİ: Yasanın öngördüğü, yaşı dolduran, seçmen kütüğüne kayıtlı, hiçbir ayırımın dikkate alınmaksızın oy kullanma hakkı kazanması.
BİREYSELLİK İLKESİ: Seçme hakkının kişiye özgü olması, hiçbir suretle başkasına devredilemez olması
GİZLİLİK İLKESİ: Hiçbir kimsenin etki ve baskı altında kalmadan, kendi istekleri doğrultusunda oy kullanma hakkı.
SERBESTLİK İLKESİ: Seçimlerin her türlü siyasal,ekonımik,toplumsal baskılardan uzak gerçekleşmesi
1961 ANAYASASI: Çoğunluk sistemi terk edilerek, nispi temsil sistemine geçilmiştir.
Türkiye, AB’den ithal ettiği sanayi ürünlerine uyguladığı mevcut gümrük vergileri ve kısıtlamaları 1 Ocak 1996 de kaldırdı
FASON ÜRETİM:Asıl işverenin talep ettiği ürünleri alt işverenin kendi iş yerinde imal edip asıl işverene teslim etmesi
TAŞERONLAŞMA:Bir işyerinin ürettiği mal ve hizmetlerin bir kısmının, sözleşme ile alt iş verenlere verilmesi ve alt işverenler tarafından üretilmesidir
Türkiye’de taşeronlaştırma sisteminin yaygın olmasının nedenleri
Kırdan kente doğru yaşanan yoğun göç
İşgücü maliyetlerini düşürmek amacıyla firmaların çeşitli üretim ve hizmet birimlerini alt işverenlere vermeleri
Kentlerde işsizlik oranının çok yüksek olması
Vasıfsız ve eğitimsiz iş gücü sayısının her geçen gün artması
 
ENFORMEL İSTİHDAM özellikleri:
Ağır çalışma koşulları
İş güvencesinin olmaması
Gayri resmi olarak çalışma
Düzenli ve makul bir ücret alamama
SOSYAL DEVLET:Toplumsal ve ekonomik anlamda zayıf durumda bulunan birey ve toplulukların devlet tarafından korunmasının mekanizmalarını yaratmak
KONJÖKTÜREL İŞSİZLİK:Piyasada talep azalması nedeniyle üretimin dönemsel olarak daralması durumunda ortaya çıkan, özellikle ekonomik gerileme dönemlerinde artan işsizlik türü 
GİZLİ İŞSİZLİK:Bir işte bir kişinin çalışması yeterli olacağı halde daha fazla kişinin çalışmasıyla ortaya çıkan işsizlik türüdür
FRİKSİYONEL İŞSİZLİK: İnsanların daha iyi işler bulmak amacıyla işlerinden ayrılmasıyla oluşan kısa süren işsizlik türüdür
AÇIK İŞSİZLİK:Çalışmaya hazır ve iş gücü olduğu halde açık işlerin olmamasından kaynaklanan işsizlik 
YAPISAL İŞSİZLİK: Açık işler olduğu halde iş gücünün vasıflarının bu işe uygun olmamasından kaynaklanan işsizlik türüdür.
1135 delegenin katılmasıyla gerçekleşen Birinci Türkiye İktisat Kongresi: 17 ŞUBAT 1923
Merkez Bankası 11HAZİRAN 1930 da kuruldu
Anayasa değişiklik teklifinin kabul edilmesi için gerekli çoğunluk :TBMM üye tamsayısının en az beşte üçü
EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY
Ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulması, toplumsal uzlaşma ve işbirliğinin sağlanması, sürekli ve kalıcı bir ortam yaratmak ve ortak görüş belirlemek amacıyla kurulan konsey
Türkiye’de Gayrimüslimlerin devletle olan ilişkisini tarif eden metin: LOZAN
Türkiye’de çağdaş alanda işçi-işveren ilişkilerinin temeli : 1961 ANAYASASI
Cumhuriyetin ilk yıllarında izlenen temel ekonomi politikası: Devletin özel teşebbüse yardımcı olacağı ekonomi
FENOMENOLOJİK YAKLAŞIM: Dini kendinden başka bir şeye indirgemeyen ve onun iç mantığını keşfetmeyi hedefleyen yaklaşımdır. 
ELİADE: Dini Fenomenolojik yaklaşımla ele alan araştırmacı
HEY ve O’DEA:Din kurumunun kendi içinde bir sekülerleşme yaşadığını ifade eden araştırmacılar 
ADAM SMİTH: Klasik iktisad teorisi kurucusu.
POLANYİ:Ekonomi toplumsal ilişkiler içine yerleşecek yerde, sosyal ilişkiler ekonomik ilişkiler içine yerleştiğini ifade eden araştırmacı
AGNES HELLER:Dini günlük yaşam açısından değerlendiren Modern burjuva toplumuyla bireylerin kamusal alanda etnisiteye, dine ve sınıflara ait mecburi giyim kuşamının ortadan kalktığını ve bireyin giyim kuşamına bakarak etnik/sınıfsal ve diğer özelliklerini tahmin etmenin artık mümkün olmadığını ifade eden araştırmacı
HABERMAS:Günümüzde Avrupa’daki dinsel durumu post-seküler (yerini alma modeli) dönem olarak adlandıran kuramcı
WEBER:Çalışma neshesiteodise (kötülüğün karşısında iyiliğin haklılaştırılması ve aranması) olan kuramcı
PETER L. BERGER: Sekülerleşmeyi dinin bütün yaşam alanlarından çekilmesi, küçülmesi ve kurumların din etkisinden kurtularak ortaya çıkması olarak tanımlayan kuramcı 
FRİEDERİC ENGELS: İslam dinini Yahudiliğe dönüş eğilimi taşıdığını savunan kuramcı
AVNER LEVİ: Bir yahudinin Yahudi gibi yaşaması için haham, özel et kesimi, özel yiyecekler olması gerektiğini savunan araştırmacı
BRUINESSEN:Aleviliği “heteredoks dinsel azınlık” olarak tanımlayan araştırmacı
CELAL BAYAR:27 Mayıs 1960 askeri müdahalesi olduğunda Cumhurbaşkanlığı görevindedir
1982 anayasasına göre yürütme yetki ve görevi : Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu
KURUMSAL İKTİSAT: Neoklasik iktisatın, soyut varsayımlarına karşı çıkarak iktisadi olayların ve faaliyetlerin analizinde sosyal, politik, tarihsel ve psikolojik yapıları da dikkate alan iktisat ekolü 
Cumhuriyet ilan edilmeden önce ülkemizdeki ilk seçim: 1877 de
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI:30 Eylül 1960 tarihinde kurulmuştur
BİRİNCİ BEŞ YILLIK (SANAYİ) PLANI: 1934 yılında ilk kararlar alındı
FENOMENOLOJİK YAKLAŞIM: Dini kendinden başka bir şeye indirgemeyen; onun iç mantığını keşfetmeyi hedefleyen yaklaşım.
LAİSİSM: Din le siyaset arasında keskin bir ayrım yapan ve toplumda dinin sınırlı rol oynadığını savunan doktirin.
BrettonWoods’da Birleşmiş Milletler Para ve Finans Konferansı gerçekleşmiştir.
Konferansın amaçları:
Gelişmiş ülkelerin çıkarlarıyla örtüşmeyen ekonomik çatışmalar engellenecek.
Mal değişimi gerçekleşecek.
Serbest ticaret korunacak.
Uluslararası ödemelerde istikrarı sağlayacak, uluslararası ekonomik sistem kurulacak
Cumhuriyet’in ilanından hemen sonra 3 Mart 1924’te Tevhid-i Tedrisat kanunu çıkarılmasının temel amacı :Eğitim üzerinde devlet otoritesini mutlaklaştırmak ve eğitim kurumlarını tek bir merkeze bağlamak
POST-SEKÜLER döneme işaret eden özellik:Seküler toplumsal düzenle dinsel cemaatler arasındaki gerginlik ve çatışma
LİSTE USULÜ ÇOĞUNLUK SİSTEMİ:Türkiye’de 1950-1960 dönem uygulanmıştır
Dünyada sendikalar işçi sınıfının hareketinin bir parçası: ENDÜSTRİ DEVRİMİNDE ORTAYA ÇIKMIŞTIR
Çalışma çağında olmasına karşın bir çok nedenden dolayı iş aramayan, iş aramadığı için işsiz olan ve bu nedenle çalışma yaşamı dışında kalanlar : İŞ GÜCÜNE DAHİL OLMAYANLAR
Türkiye’de seçimlere birden çok siyasi partinin katılması : 1946 sonrası
Alan Duben’in akrabalık ve aile ile ilgili iddiaları
Hane türünde yaşanan değişiklikler daha çok orta ve üst gelir gruplarındaki eski kentlilerde görülür.
Yüksek çekirdek aile oranına rağmen geniş aile ve akrabalık ilişkileri, bütün toplumsal sınıflar için son derece önemlidir.
Göçün aile üzerindeki etkisi yok denecek kadar azdır.
Geniş ailenin yüzdesinde tarihsel bir sabitlik söz konusudur.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) : 1964 de kuruldu
Cumhurbaşkanı’nın yasama ile ilgili görevleri
Yasaları yayımlamak
Anayasa değişikliklerine ilişkin yasaları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak
TBMM'yi gerektiğinde toplantıya çağırmak
Yasaları yeniden görüşülmek üzere TBMM’ye geri göndermek
TBMM tarafından reddedilen tasarı ve teklifler aradan 1 geçmeden aynı yasama dönemi içinde yeniden VERİLEMEZ
Türkiye'de Kalkınma Planları 5 yıllığına yapılmaktadır. 
kadınların çalışma yaşamında karşılaştıkları zorluklar
Geleneksel ailelerde kadına yönelik ataerkil baskılar nedeniyle çalışmalarının aileleri tarafından engellenmesi
Kadınların ev işleri ve çocuk bakımı gibi rolleri nedeniyle işle ilgili olarak erkeklerle eşit koşullarda rekabet edememeleri
Kadınlara yönelik işlerin genellikle yorucu, düşük ücretli ve iş güvencesinin yetersiz olduğu işlerle sınırlı olması
Kadınlara yönelik çeşitli ön yargı veayrımcılık nedeniyle, erkeklerin kariyer basamaklarını daha hızlı tırmanması
NİLÜFER GÖLE1960’larda başlayan yeni tip örtünmeye dair “Modern Mahrem” adlı çalışmayı yapan araştırmacı
Türkiye’de liberal ekonomik politikaların izlenmeye başlaması ve özel bankaların gelişmesi : 1945-1960
Osmanlı İmparatorluğu’nda her alanda batılılaşma hareketleri: II. MAHMUT
EKONOMİ KURUMUNUN FONKSİYONLARI:
Piyasalarda bilgi akışını sağlamak
Özel girişimciliği desteklemek
Mülkiyet hakkını korumak
Rekabetin varlığını sağlamak ve korumak
ULUSLARARASI EKONOMİK ÖRGÜTLER: Uluslararası para fonu; Dünya bankası; OECD; Dünya ticaret örgütü
MALİYE BAKANLIĞI GÖREVİ: Kamu gelirlerini toplamak e bütçeyi hazırlamak
NEOLİBERAL YÖNETİŞİM MODELİ UYGULAMALARI:
Sivil toplumun karar alma sürecine katılımı
Devletin mal ve hizmet üretmek yerine piyasaları düzenleme çalışmaları
Şeffaf ve hesap verebilir yönetim
SEKÜRLEŞME: Dinin bütün yaşam alanlarından çekilmesi
DEVLET LAİKLİĞİ: Devletin dindışılığı ve halksallığı anlamına gelen ilke
EKONIMİNİN FAALİYET ALANLARI
--Hizmet üretim süreci --Malların değişimi --Hizmetlerin Paylaşımı
ÖRGÜTSÜZLÜĞÜN SEBEPLERİ:
--İstihdam edilen iş kolunun çalışma koşulları
--İşverenin örgütlenmeye sıcak bakmaması
--Yasal Denetimsizlik
--Rekabet koşulları
ÇALIŞMA YAŞAMININ TEMEL SORUNLARI:
--Enformelleşme; --Esneklik –Örgütsüzlük –Taşeronlaşma –Ayrımcılık –Mülteci/Sığınmacı iş gücü
CAM TAVAN: Kadınların çalışma hayatında yukarı yükselmelerini fiili olarak zorlaştıran, görünmez olan engeldir.
KAPİTALİZM:Üretim araçlarınınözel mülkiyetlerine ve bu araçların onlara sahip olmaya işçi sınıfı tarafından işletilmesine dayanan toplumsaşl yapı
EKONOMİ BİLİMİ: İnsan ve toplumların zaman içinde çeşitli mal üretmek ve bunları bugün ve gelecekte tüketmek üzere., toplumdaki bireyler arasında bölüştürmek için kıt üretimkaynaklarını inceleyen bilim dalı
DENETLEYİCİ ve DÜZENLEYİCİ KURUMLAR:
-Sermaye Piyasası Kurulu
-Rekabet Kurumu
-Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
-Spesifik piyasalara yönelik kurumlar
a-Şeker kurumu b-Enerji piyasa denetleme kurumu c-Tütün ve alkol Düzenleme kurumu 
d- Telekomünikasyon kurumu e- Kamu İhale kurumu
CONCORDAT MODELİ: Dinin devlete tabi olmayıp ondan ayrı bir yerde olduğu ayrılma modelidir.
YASAMA SORUMSUZLUĞU: Milletvekillerinin TBMM çalışmalarında söyledikleri sözler ve kullandıkları oylar nedeniyle kimseye hesap vermek zorunda olmadıkları; anayasal güvencedir
ESNEKLİK:İşveren tarafından iş gücünün istenilen sayıda ve koşulda istihdam edilmesidir
HOMO EKONOMİCUS:Kapitalist sistemde bireye verilen isim 

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
Reklam
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
15 Temmuz Klibi 2018?
15 Temmuz Klibi 2018?
EVET BİR RÜYAMIZ VAR.?
EVET BİR RÜYAMIZ VAR.?