Gizlilik İlkeleri


Kişisel Verilerin Korunması

 

ÜLKE POSTASI  (ulkepostasi.com)

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ

POLİTİKASI

TEMMUZ 2017

1. AMAÇ 

ÜLKE POSTASI. (“ulkepostasi.com”) olarak; müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımız dahil gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanmasının sağlanması önceliğimizdir. 

Bu nedenle, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin,  müşterilerimizin ve internet sitemizi (ulkepostasi.com) ziyaret eden kullanıcılarımızın, kısacası faaliyetlerimiz sırasında edindiğimiz tüm kişisel verilere ilişkin verinin işlenmesi, saklanması, aktarılmasına ilişkin işlemlerÜLKE POSTASI. (ulkepostasi.com) Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’na (“Politika”) göre gerçekleştirmekteyiz. 

Kişisel verilerin korunması ve kişisel verileri toplanan gerçek kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin gözetilmesi kişisel verilerin işlenmesine ilişkin politikamızın temel prensibidir. Bu nedenle kişisel verinin işlendiği tüm faaliyetlerimizi,  özel hayatın gizliliğinin korunması, haberleşmenin gizliliği, düşünce ve inanç özgürlüğü ve etkili kanun yollarını kullanma haklarını gözeterek sürdürmekteyiz. 

Kişisel verilerin korunması için mevzuat ve güncel teknolojiye uygun şekilde ilgili verinin niteliğinin gerektirdiği tüm idari ve teknik koruma tedbirlerini almaktayız. 

İşbu Politika, ticari veya sosyal sorumluluk ve benzeri faaliyetlerimiz sırasında paylaşılan kişisel verilerin KVKK’da anılan ilkeler çerçevesinde işlenmesi, saklanması, aktarılması ve silinmesi ya da anonim hale getirilmesine dair izlediğimiz yöntemleraçıklamaktadır.

 

 2. KAPSAM 

Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; çalışanlarımızın, abonelerimizin, tüketicilerimizin, ziyaretçilerimizin, iş bağlantılarımızın, iş ortaklarımızınmüşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, bayilerimizin, internet sitemizi ziyaret eden kullanıcılarımızın, kısacası faaliyetlerimiz sırasında edindiğimiz ve Şirket tarafından işlenen tüm kişisel veriler bu Politika’nın kapsamındadır.

Kişisel verilerin koruması sadece gerçek kişiler ile ilgili olup tüzel kişilere ait, içerisinde gerçek kişiye ilişkin bilgi içermeyen bilgiler kişisel veri koruması dışında bırakılmıştır. Bu nedenle işbu Politika tüzel kişilere ait verilere uygulanmaz. 

Politikamız, Şirket’in sahibi olduğu ya da Şirket tarafından yönetilen, tüm kişisel verilerin işlenmesine yönelik faaliyetlerde uygulanmakta olup KVKK ve kişisel verilere ilişkin ilgili diğer mevzuat ve bu alandaki uluslararası standartlar gözetilerek ele alınmış ve hazırlanmıştır. 

 

 3. TANIM ve KISALTMALAR 

Bu bölümde Politika’da geçen özel terim ve deyimler, kavramlar, kısaltmalar vb. kısaca açıklanır.

3.1. Şirket: ÜLKE POSTASI. (ulkepostasi.com)

3.2. Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanan, tereddüte yer bırakmayacak açıklıkta, sadece o işlemle sınırlı olarak verilen onay. 

3.3. Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. 

3.4. Çalışan: Şirket personeli.

3.5. ÜLKE POSTASI

3.6. Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi): Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

3.7. Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

3.8. Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi, veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti, güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

3.9. Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanmasıdeğiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem. 

3.10. Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi. 

3.11. Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi. 

3.12. KVK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

3.13. KVK Kurumu: Kişisel Verileri Koruma Kurumu.

3.14. KVKK: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

3.15. Politika: ÜLKE POSTASI. (ulkepostasi.com) Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası.

3.16. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP):her türlü ticari, hukuki yazışma ve belge paylaşımlarınızı gönderdiğiniz biçimde koruyan, alıcının kim olduğunu kesin olarak tespit eden, içeriğin kesinlikle değişmemesini ve içeriği yasal geçerli ve güvenli, kesin delil haline getiren sistemdir.

 

4. ROL VE SORUMLULUKLAR

4.1. Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu, Politika’ya, kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptırım  mekanizmalarının belirlenmesi ve işletilmesinin üst gözetiminden sorumludur.

4.2. İcra Kurulu

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası İcra Kurulu tarafından onaylanmıştır. Politikanın oluşturulmasının, uygulanmasının ve gerektiğinde güncellenmesinin sağlanması konusunda yetkili onay mekanizmasıdır.

İcra Kurulu, sorumlu oldukları faaliyetlerde,

• Görev alan çalışanlarla beraber dış hizmet alınan firmaların Politika’ya uyumu için gerekli tedbirlerin alınması,

4.3. Hukuk Grup Başkanlığı

İşbu Politikanın hazırlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi ve güncellenmesinden, Bilgi Sistemleri Direktörlüğü ile birlikte Hukuk Grup Başkanlığı sorumludur. Hukuk Grup Başkanlığı bu Politika’yı gerektiğinde güncelliği ve geliştirme ihtiyaçları açısından değerlendirir.

4.4. Bilgi Teknolojileri

İşbu Politikanın hazırlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi ve güncellenmesinden, Hukuk Grup Başkanlığı ile birlikte Bilgi Teknolojileri sorumludur. Bu Politika’yı gerektiğinde güncelliği ve geliştirme ihtiyaçları açısından değerlendirir.

4.5. İnsan Kaynakları

Hazırlanan dokümanın kurum içi dağıtımının yapılması İnsan Kaynaklarının sorumluluğundadır.

 

5. HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER

KVKK uyarınca veri sorumlusu olarak kişisel verilerin korunması ve işlenmesi kapsamında hukuki yükümlülükler aşağıda sıralanmıştır:

5.1. Aydınlatma yükümlülüğümüz

Veri sorumlusu olarak kişisel verileri toplarken;

 • ¬ Kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği,
 • ¬ Kimliğimiz, varsa temsilcimizin kimliğine ilişkin bilgiler,
 • ¬ İşlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 • ¬ Verileri toplama yöntemimiz ve hukuki sebebi,
 • ¬ Kanundan doğan haklar,  

hususlarında İlgili Kişiyi aydınlatma yükümlülüğümüz bulunmaktadır. 

Şirket olarak kamuoyuna açık olan işbu Politikanın açık, anlaşılır, kolay erişebilir olmasına özen göstermekteyiz.

5.2. Veri güvenliğini sağlama yükümlülüğümüz

Veri sorumlusu olarak uhdemizde bulunan kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için mevzuatta öngörülen idari ve teknik tedbirleri almaktayız. Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler ve alınan tedbirler işbu Politikanın 9. ve 10. bölümlerinde detaylandırılmaktadır.

 

6. KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI 

6.1. Kişisel veriler

Kişisel veriler; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgilerdir.  

Kişisel verilerin koruması sadece gerçek kişiler ile ilgili olup tüzel kişilere ait, içerisinde gerçek kişiye ilişkin bilgi içermeyen bilgiler kişisel veri koruması dışında bırakılmıştır. Bu nedenle işbu Politika tüzel kişilere ait verilere uygulanmaz.

6.2. Özel nitelikli kişisel veriler

Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları ile kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyelikleri, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel verilerdir. 

 

7. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 

7.1. Kişisel verileri işleme ilkelerimiz

Kişisel verileri aşağıda yer alan ilkeler uyarınca işlemekteyiz.

7.1.1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme 

Kişisel verileri dürüstlük kurallarına uygun, şeffaf ve aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde işlemekteyiz.

7.1.2. Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde günceolmasını sağlama 

İşlenen verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak için veri işleme prosedürlerimiz de gerekli tedbirleri almakla birlikte, Kişisel Veri Sahibi’ne verilerini güncellemesi ve var ise işlenen verilerindeki hataları düzeltmesi için bize başvuru imkanı sunarız.

7.1.3. Belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme

Şirket olarak kişisel verileri kapsamı ve içeriği açıkça belirlenmişmevzuat ve ticari hayatın olağan akışı çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürmek için belirlenen meşru amaçlarımız dahilinde işlemekteyiz.

7.1.4. Kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması

Kişisel verileri açık ve kesin olarak belirlediğimiz amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemekteyiz. 

İlgili olmayan veya işlenmesine ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktayız. Bu nedenle, yasal gereklilik olmadığı sürece özel nitelikte kişisel verileri işlememekte veya işlememiz gerektiğinde konuya ilişkin açık rıza almaktayız.

7.1.5. Kanuni düzenlemeler tarafından öngörülen ve ticari meşru menfaatlerimiz süresince kişisel verilerin saklanması

Mevzuattaki birçok düzenleme kişisel verilerin belirli bir süre saklanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, işlediğimiz kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya kişisel verilerin işlenme amaçları için gerekli olan süre kadar saklamaktayız.  

Mevzuatta öngörülen saklama süresinin sona ermesi veya işleme amacının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekteyiz. Saklama sürelerine ilişkin ilke ve prosedürlerimiz işbu Politikanın 9.1. maddesinde detaylandırılmaktadır.

7.2. Kişisel verileri işleme amaçlarımız

Şirket olarak kişisel verileri sayılanlarla sınırlı olmamak üzere aşağıda sayılanlarla benzer amaçlar için işlemekteyiz: 

 • ¬ Faaliyetlerimizin yürütülmesi,
 • ¬ Sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde müşterilere destek hizmeti sağlamak,
 • ¬ Müşterilerimizin tercih ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve verdiğimiz hizmetlerin bu kapsamda şekillendirilmesi, güncellenmesi,
 • ¬ Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirilmesini sağlamak,
 • ¬ Pazar araştırmaları ve istatistiksel çalışmalar yapabilmek, 
 • ¬ Anket, yarışma, promosyon ve sponsorluklar,
 • ¬ Televizyon programlarının yönetimi,
 • ¬ Prodüksiyon faaliyetleri kapsamında,
 • ¬ İş başvurularını değerlendirmek,
 • ¬ Şirket ile iş ilişkisinde bulanan kişiler ile irtibat sağlamak,
 • ¬ Pazarlama, 
 • ¬ Uyumluluk yönetimi,
 • ¬ Satıcı / tedarikçi yönetimi,
 • ¬ Reklam,
 • ¬ Yasal raporlama,
 • ¬ Faturalandırma.

7.3. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi

Özel nitelikli kişisel veriler kanunlarda öngörülen ve KVK Kurulunun öngördüğü idari ve teknik tedbirler alınarak, sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler, açık rıza var ise işlenir. Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik veriler ve genetik verileri kanunlar tarafından öngörülmesi şartıyla açık rızanız olmadan işleyebiliriz.

7.4. Sair üyelikler kapsamında kişisel verilerin işlenmesi

Sunduğumuz programlardan birine üye olmanız halinde üyelik formları ile kişisel verilerinizi toplamakta, paylaştığınız kişisel verilerinizi işlemekte ve aktarmaktayız. 

7.5. İnternet sitemizde yer alan çerezler üzerinden toplanan kişisel verilerin işlenmesi

Çerezleri, internet sayfamızın işleyiş biçimini ve kullanımını geliştirmeye yönelik olarak kullanmakta ve internet sitemizde geçirdiğiniz vakti daha verimli ve keyifli hale getirmeye çalışmaktayız. Bunlara ek olarak, internet sitemizde yaptığınız tercihleri hatırlamaya yönelik bazı çerezlerden yararlanmakta ve bu sayede size geliştirilmiş ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamaktayız. 

İnternet sitemizde yer alan çerezler üzerinden kişisel verilerinizi toplayabilir, topladığımız verileri işleyebilir, aktarabilir ve saklayabiliriz. 

İnternet sitemizde kullandığımız çerezlere ilişkin detaylı bilgi için “Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.

7.6. İnsan kaynakları ve istihdam amaçlarıyla kişisel verilerin işlenmesi

Personel Aday’ı olarak yapacağınız başvurular sürecinde bizlerle paylaştığınız özgecmiş, diploma vb. sair evrakta yer alan kişisel verilerinizi, iş başvurusu değerlendirmesi amacıyla işlemekte, saklamakta ve aktarmaktayız. Personel Aday’ı olarak paylaştığınız kişisel verilerin işlenmesi, aktarılması ve saklanması işbu Politika kapsamındadır.  

Personel’e ait kişisel veriler; işbu Politika dışında ÜLKE POSTASI İnsan Kaynakları Politika çerçevesinde toplanmakta, işlenmekte ve saklanmaktadır.

7.7. Televizyon programlarına izleyici veya konuk olarak katılım halinde kişisel verilerinizin işlenmesi

ÜLKE POSTASI tarafından yapılan veya 3. şahıslara yaptırılan programlar kapsamında izleyici veya konuk olarak katılımınız halinde kişisel verilerinizi işleyebiliriz. İşlediğimiz veriler mevzuat tarafından öngörülen süreler boyunca saklanır. 

7.7.1. 18 yaşını doldurmamış olan kişilerin televizyon programlarına izleyici veya konuk olarak katılımı halinde kişisel verilerinin işlenmesi 

ÜLKE POSTASI olarak, iş birliği yaptığımız gerçek ve tüzel kişiler de dahil olmak üzere tüm departmanlarımız, çocuklarınızın kişisel verilerinin hassasiyetinin farkında olup bu verilerin korunması hususunda en yüksek mertebede özeni göstermektedir. Çocuğunuzun kişisel verilerinin bizimle paylaşılması veli veya yasal temsilcinin sorumluluğundadır. Veli veya yasal temsilci onayı olmadan paylaşılan kişisel veriler de dahil olmak üzere çocuğunuzun kişisel verileri için bizimle “[email protected]adresinden iletişime geçebilirsiniz. 

18 yaşını doldurmamış kişilerin kişisel verilerini kasten işlememekte olup, ebeveynlere çocuklarının çevrimiçi aktivitelerinin denetlenmesinde aktif bir rol üstlenmelerini tavsiye ederiz. 

İlgili Kişinin 18 yaşını doldurmasından itibaren veri tabanlarımızdan kendisine ait verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonimleştirilmesi de dahil olmak üzere kişisel verilerine ilişkin taleplerini yasal temsilci veya veli icazeti olmaksızın bireysel olarak talep etme hakkı mevcuttur. Bu taleplere ilişkin usul ve esaslar için işbu Politikanın 11.1. maddesini inceleyebilirsiniz.

7.8. Kişisel verilerin işlenmesinde açık rızanın aranmadığı istisnai haller

Aşağıda sayılan ve kanundan doğan istisnai hallerde açık rıza alınmadan kişisel verilerişleyebiliriz: 

 • ¬ Kanunlarda açıkça öngörülmesi;
 • ¬ Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;
 • ¬ Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması;
 • ¬ Temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olarak meşru menfaatlerimiz için verilerinizi işlememizin zorunlu olması. 

Özel nitelikli kişisel verilerin İlgili Kişinin açık rızası olmadan işlenebileceği istisnai durumlar işbu Politikanın 7.3 maddesinde belirtilmiştir.

 

8. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 

8.1. Kişisel verilerin yurt içine aktarımı

Şirket olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda KVKK’da öngörülen ve KVK Kurulu tarafından alınan karar ve düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmekteyiz.  

Mevzuatta yer alan istisnai haller saklı kalmak kaydıyla,  kişisel veriler ve özel nitelikli veriler İlgili Kişinin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere tarafımızdan aktarılmaz.  

KVKK ve sair mevzuatın öngördüğü istisnai hallerde İlgili Kişinin açık rızası olmadan da veriler mevzuatta öngörülen şekilde ve sınırlarla bağlı olarak yetkili kılınan idari veya adli kurum veya kuruluşa aktarılabilir.  

Ayrıca, mevzuatın öngördüğü istisnai haller ile;

 • ¬ Politika’nın 7.8. maddesinde açıklanan hallerde, 
 • ¬ Özel nitelikli kişisel veriler hususunda Politikanın 7.3. maddesinde sayılan hallerde,
 • ¬ KVK Kurulu’nun ve ilgili mevzuatın öngördüğü tedbirlerin alınması ile birlikte İlgili Kişi’nin sağlığı ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlara,

açık rıza aranmadan aktarılabilir.

8.2. Kişisel verilerin yurt dışına aktarımı

Kişisel verileri kural olarak İlgili Kişi’nin açık rızası olmadan yurt dışına aktarılmaz. Ancak işbu Politika’nın 7.3. ve 7.8 maddelerinde yer alan istisnai hallerden birinin var olduğu durumlarda yurt dışında bulunan üçüncü kişilerin ancak: 

 • ¬ KVK Kurulu’nun ilan ettiği yeterli korumanın olduğu ülkelerde bulunması;
 • ¬ Yeterli korumanın olmadığı ülkelerde yer alması halinde Türkiye’de ve söz konusu yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve KVK Kurulu’nun izninin bulunması;

hallerinde açık rıza olmadan, kişisel veriler yurt dışına aktarılabilir.

8.3. Kişisel verilerin aktarıldığı kurum ve kuruluşlar

Kişisel veriler, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere;

 • ¬ Tedarikçilerimize,
 • ¬ İş ortaklarımız ve iş bağlantılarımıza,
 • ¬ Yapım şirketlerine,
 • ¬ Grup şirketlerine,
 • ¬ Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • ¬ Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine,
 • ¬ Hissedarlarımıza,

yukarıda açıklanan ilke ve kurallara göre aktarılabilir.

8.4. Kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarılmasına ilişkin aldığımız tedbirler

8.4.1. Teknik tedbirler

Kişisel verileri korumak için sayılanlarla sınırlı olmamak üzere;

 • ¬ Kişisel verilerin mevzuata uygun olarak işlenmesi ve saklanması için şirket içi teknik organizasyonu yapmakta,
 • ¬ Kişisel verilerinizin saklanacağı veri tabanlarının güvenliğini sağlamak için teknik altyapıyı oluşturmakta,
 • ¬ Oluşturulan teknik altyapının süreçlerini takip etmekte ve denetimlerini yapmakta,
 • ¬ Aldığımız teknik tedbirlerin ve denetim süreçlerinin raporlanmasına ilişkin prosedürleri belirlemekte,
 • ¬ Teknik tedbirleri periyodik olarak güncellemekte ve yenilemekte,
 • ¬ Riskli durumlar yeniden incelenerek gerekli teknolojik çözümler üretilmekte,
 • ¬ Virüs koruma sistemleri, güvenlik duvarı ve benzeri yazılımsal veya donanımsal güvenlik ürünleri kullanmakta ve teknolojik gelişmelere uygun güvenlik sistemleri kurmaktayız,
 • ¬ Teknik konularda uzman çalışanlar istihdam etmekteyiz.

8.4.2. İdari tedbirler

Kişisel verilerinizi korumak için sayılanlarla sınırlı olmamak üzere;

 • ¬ Şirketimiz içerisindeki, şirket ve iştirak çalışanları da dahil olmak üzere kişisel verilere erişim politika ve prosedürleri oluşturmakta,
 • ¬ Çalışanlarımızı, kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde korunması ve işlenmesine ilişkin bilgilendirmekte ve eğitmekte,
 • ¬ Çalışanlarımız ile yaptığımız sözleşmelerde ve/veya oluşturduğumuz Politikalarda, şirket Çalışanlarımız tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi durumlarında alınacak tedbirleri kayıt altına almakta,
 • ¬ Birlikte çalıştığımız veri işleyenler veya veri işleyenlerin ortaklarının kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerini denetlemekteyiz.

 

9. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI 

9.1. Kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanması

Kişisel verileri mevzuatta öngörülen saklama süreleri saklı kalmak kaydıyla, kişisel verilerin işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklamaktayız. 

Kişisel verileri birden fazla amaç ile işlediğimiz hallerde, verinin işleme amaçlarının ortadan kalkması veya İlgili Kişi’nin talebi üzerine verilerin silinmesine mevzuatta bir engel olmaması durumunda veriler silinir, yok edilir veya anonimleştirilerek saklanır. Yok etme, silme veya anonimleştirme hususlarında mevzuat hükümleri ve KVK Kurulu kararlarına uyulur. 

9.2. Kişisel verilerin saklanmasına ilişkin aldığımız tedbirler 

9.2.1. Teknik tedbirler

 • ¬ Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi için teknik alt yapılar ve bunlara ilişkin denetim mekanizmaları oluşturmakta,
 • ¬ Kişisel verilerin güvenli şekilde saklanması için gerekli tedbirleri almakta,
 • ¬ Teknik uzmanlığı olan çalışanlar istihdam etmekte,
 • ¬ Oluşabilecek risklere karşı iş sürekliliği ve acil durum planları oluşturup bunların uygulanmasına ilişkin sistemler geliştirmekte,
 • ¬ Kişisel verilerin saklama alanlarına ilişkin teknolojik gelişmeler uyarınca güvenlik sistemleri kurmaktayız.

9.2.2. İdari tedbirler

 • ¬ Kişisel verilerin saklanması ile ilgili teknik ve idari riskler hakkında çalışanlarımızı bilgilendirerek farkındalık yaratmakta,
 • ¬ Kişisel verilerin saklanması için üçüncü kişilerle işbirliği yapılması durumunda kişisel verilerin aktarıldığı şirketler ile yapılan sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, aktarılan kişisel verilerin korunması ve güvenli saklanması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin hükümlere yer vermekteyiz.

 

10. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ 

10.1. Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin yükümlülüklerimiz

Kişisel verilerin;

 • ¬ Hukuka aykırı işlenmesini önlemek,
 • ¬ Hukuka aykırı erişimini önlemek,
 • ¬ Hukuka uygun olarak saklanmasını sağlamak,

için teknolojik olanaklar ve uygulama maliyetlerine göre idari ve teknik tedbirler almaktayız. 

10.2. Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek için aldığımız tedbirler

 • ¬ Şirketimiz içerisinde gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmakta,
 • ¬ Çalışanlarımızı kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi hakkında eğitmekte ve bilgilendirmekte,
 • ¬ Şirketimizin yürüttüğü faaliyetler, detaylı olarak tüm iş birimleri özelinde değerlendirilmekte, söz konusu değerlendirme sonucunda ilgili birimlerin gerçekleştirdiği ticari faaliyetler özelinde kişisel verileri işlemekte,
 • ¬ Kişisel verilerin işlenmesi amacıyla üçüncü kişilerle işbirliği yapıldığı hallerde kişisel verileri işleyen şirketler ile yapılan sözleşmelerde; kişisel verileri işleyen kişilerin, gerekli güvenlik tedbirlerini almasına ilişkin hükümlere yer vermekte,
 • ¬ Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ifşa edilmesi veya veri sızıntısı olması halinde KVK Kuruluna durumu bildirerek bu hususta mevzuat tarafından öngörülen incelemeleri yapmakta ve tedbirleri almaktayız.

10.2.1. Kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınan teknik ve idari tedbirler

Kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek için;

 • ¬ Teknik uzmanlığı olan çalışanlar istihdam etmekte,
 • ¬ Teknik tedbirleri periyodik olarak güncellemekte ve yenilemekte,
 • ¬ Şirketimiz içerisinde erişim yetkilendirme prosedürleri oluşturmakta,
 • ¬ Aldığımız teknik tedbirlerin ve denetim süreçlerinin raporlanmasına ilişkin prosedürleri belirlemekte,
 • ¬ Şirketimiz içerisinde kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerini mevzuata uygun şekilde oluşturmakta ve periyodik olarak denetimlerini yapmakta,
 • ¬ Oluşabilecek risklere karşı acil yardım planları oluşturup bunların uygulanmasına ilişkin sistemler geliştirmekte,
 • ¬ Çalışanlarımızı kişisel verilere erişim ve yetkilendirme hususlarında eğitmekte ve bilgilendirmekte,
 • ¬ Kişisel verilerin işlenmesi ve saklanması gibi faaliyetler amacıyla üçüncü kişilerle işbirliği yapıldığı hallerde kişisel verilere erişim sağlayan şirketler ile yapılan sözleşmelerde; kişisel verilere erişim sağlayan kişileringerekli güvenlik tedbirlerini almasına ilişkin hükümlere yer vermekte,
 • ¬ Kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemeyi sağlamak amacıyla teknolojik gelişmeler dahilinde güvenlik sistemleri kurmaktayız.

10.2.2. Kişisel verilerin hukuka aykırı ifşası durumunda aldığımız tedbirler

Kişisel verilerin hukuka aykırı ifşasının engellenmesine yönelik, idari ve teknik tedbirler almakta ve ilgili prosedürlerimize uygun şekilde bu tedbirleri güncellemekteyiz. Kişisel verilerin yetkisiz olarak ifşa edildiğini tespit etmemiz halinde, bu durumu İlgili Kişi’ye ve KVK Kurulu’na bildirmek için sistem ve alt yapılar oluşturmaktayız. 

Alınan tüm idari ve teknik tedbirlere rağmen hukuka aykırı bir ifşa gerçekleşmesi durumunda KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, KVK Kurulu’nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.

 

11. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI 

Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında Kişisel Veri Sahibi’ni bilgilendirmekte ve bu bilgilendirmeye ilişkin sistem ve altyapılar kurmaktayız. Kişisel Veri Sahibi’nin kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanması için gerekli olan teknik ve idari düzenlemeleri yapmaktayız.  

Kişisel Veri Sahibi kişisel verileri üzerinde; 

 • ¬ Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • ¬ Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • ¬ Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • ¬ Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 • ¬ Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • ¬ Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • ¬ Yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • ¬ İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • ¬ Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, 

haklarına sahiptir. 

11.1. Kişisel verilerilişkin hakların kullanılma

Kişisel Veri Sahibi, kişisel verileri ile ilgili talebini KVK Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yöntem ile veya iletişim veya mail aracılığı ile gönderebilecektir. 

Kişisel Veri Sahibi yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamalarını içeren başvuruda; talep edilen hususun açık ve anlaşılır olması, talep edilen konunun başvuranın şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediliyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi, ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. 

Söz konusu talepler bireysel olarak yapılacak olup yetkisiz üçüncü kişilerin kişisel veriler ile ilgili yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. İlgili Kişi’nin 18 yaşını doldurmamış olması halinde, yukarıda sayılan söz konusu hakları İlgili Kişi’nin velisi veya yasal temsilcisi İlgili Kişi adına kullanabilir. Bu durumda, İlgili<